eki
eki

click! the pronunciation

 • eki
 • eki

Station

26/11/2013

hashi
bridge

click! the pronunciation

 • bridge
 • hashi

Bridge

01/08/2012

ukiyo
the fleeting world

click! the pronunciation

 • the fleeting world
 • uki-yo
sora
sky

click! the pronunciation

 • sky
 • sora

Sky

16/01/2015

kacho
flowerbird

click! the pronunciation

 • flowerbird
 • ka-cho-fu-getsu
taka
“falcon"

click! the pronunciation

 • “falcon"
 • taka

Falcon

12/12/2014

sakura_ni_mejiro
cherryblossoms

click! the pronunciation

 • cherryblossoms
 • sakura
ryu
dragon

click! the pronunciation

 • dragon
 • ryu

Dragon

08/02/2015

tomo
friend

click! the pronunciation

 • friend
 • tomo

Friend

26/11/2013

matu_ni_sagi
pinetree

click! the pronunciation

 • pinetree
 • matsu